VBA, MS Access MS Access в примерах

Удаление всех Custom (Пользовательских) Меню из приложения

Private Sub KillCustomMenus()
'Удаление всех Custom Меню
'--------------------------------------------------------------------------
Dim ibjApp As Application
Dim ibjComBar As Object

On Error GoTo KillCustomMenus_Err
  
  Set ibjApp = Application
  
  For Each ibjComBar In ibjApp.CommandBars
    
    If Mid(ibjComBar.NameLocal, 1, 7) = "Custom " Then
      Debug.Print ibjComBar.NameLocal & " Индекс:" & ibjComBar.Index
      CommandBars(ibjComBar.Index).Delete
    End If
  Next

KillCustomMenus_End:
  On Error Resume Next
  Set ibjApp = Nothing
  Set ibjComBar = Nothing
  Err.Clear
  Exit Sub

KillCustomMenus_Err:
  MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description & vbCrLf & _
  "in Sub: KillCustomMenus in module: modMenuTools", vbCritical, "Error in Application"
  Err.Clear
  Resume KillCustomMenus_End
End Sub
Назад ToTop
L.E. 04.10.2021
Рейтинг@Mail.ru